Contract

Prezentul contract de prestări servicii, denumit in cele ce urmează „CONTRACTUL” se semnează la distanță/ online între:

 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. FOCUS DEVELOPMENT SRL, CUI RO18114628, nr. de înregistrare în registrul comerțului J40/18870/2005, cu sediul în Calea Vitan nr. 123, Bl. V2, Et. 7, Ap. 29, București, România, 031284, cont IBAN RO36INGB0000999906583168, Banca ING BANK, reprezentat prin Anca Jugănaru și Cristi Lazăr, în calitate de Administratori, denumita în cele ce urmează PRESTATOR.

1.2. PARTICIPANT, reprezentat de persoana fizică sau juridică care completează datele personale solicitate și finalizează înregistrarea pe formularul de înregistrare aflat pe site-ul www.focusdevelopment.ro (numit în continuare „SITE”) şi care, prin finalizarea procesului de înregistrare, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunile „Termeni şi Condiţii Generale de Utilizare”, „Privacy” și „Contractul”.

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul Contractului îl constituie organizarea de către PRESTATOR a evenimentului „Descoperire, dezvoltare și reconectare personală” (numit în continuare „EVENIMENTUL”) la Pensiunea Daniela, Orăștioara de Jos, Jud. Hunedoara în perioada desemnată de către PARTICIPANT prin alegerea făcută prin formularul de înregistrare de pe SITE.

 1. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se încheie pentru o perioadă determinată, cu începere de la data înregistrării PARTICIPANTULUI prin formularul de înregistrare de pe SITE și până la data încheierii EVENIMENTULUI, dată transmisă în comunicările între părți, conform cu perioada aleasă de PARTICIPANT.

 1. VALOAREA CONTRACTULUI

4.1. Valoarea contractului, care este specificată și în pagina de pe site a EVENIMENTULUI precum și în comunicările dintre părți, este de 3.900 LEI (cu TVA inclus). În condițiile achitării unui avans la înțelegerea părților, acesta se consideră un avans nereturnabil. În condițiile achitării integrale de 3.900 LEI printr-o singură plată, aceasta se supune prevederilor Art. 6 din prezentul Contract. Valoarea contractului poate fi supusă unor modificări cu ocazia unor promoții, dacă PRESTATORUL decide acest lucru. Modificările de preț sau promoțiile sunt afișate pe SITE.

4.2. Valoarea contractului include următoarele: cazare un loc în cameră dublă sau triplă, două mese zilnic, pauze de cafea și gustări zilnic, sesiunile de curs, materialele didactice, activități educaționale și de recreere prin vizite la diferite obiective din zonă.

4.3. Nu sunt incluse în valoarea contractului următoarele: transportul la și de la locația evenimentului, băuturile alcoolice și nealcoolice, transportul la și de la locația evenimentului la obiectivele vizitate, taxele de acces la obiectivele vizitate.

4.4. Achitarea valorii contractului, termenele de plată și modalitățile de plată sunt specificate în pagina de înregistrare a EVENIMENTULUI de pe SITE precum și în comunicările dintre părți.

 1. OBLIGAȚIILE PĂRTILOR

5.1. PRESTATORUL se obligă:

5.1.1. Să asigure toate condițiile necesare bunei desfășurări a EVENIMENTULUI pe toată durata sa, incluzând condițiile de cazare, masă, curs, materiale didactice, suport tehnic etc.

5.1.2. Să furnizeze în mod profesional programul educațional.

5.1.3. Să anunțe cu minim 72 de ore înaintea începerii EVENIMENTULUI orarul activităților, necesarul individual al PARTICIPANTULUI (haine, încălțăminte, alimente, obiecte personale necesare anumitor activități etc.) și eventualele modificări de program în situațiile de excepție (vreme nefavorabilă, restricții legislative etc.)

5.1.4. Să comunice regulile de conduită de pe durata EVENIMENTULUI și regulamentul de participare.

5.1.5. Să comunice PARTICIPANTULUI rezervarea fermă a locului acestuia la EVENIMENT de îndată ce acesta a achitat contravaloarea participării la EVENIMENT conform cu specificațiile din pagina de înregistrare de pe SITE.

5.2. PARTICIPANTUL se obligă:

5.2.1. Să se conformeze orarului și programului de desfășurare a EVENIMENTULUI pentru a contribui la buna desfășurare a acestuia.

5.2.2. Să adopte o conduită civilizată pe durata EVENIMENTULUI și să respecte regulamentul de participare comunicat de PRESTATOR.

5.2.3. Să păstreze confidențialitatea informațiilor primite la EVENIMENT cu excepția situațiilor în care PRESTATORUL permite distribuirea publică a acestora (prin orice mijloace).

5.2.4. Să comunice PRESTATORULUI situațiile care l-ar putea împiedica să participe la EVENIMENT conform cu Art.6.

5.2.5. Să achite contravaloarea participării la EVENIMENT conform cu specificațiile din pagina de înregistrare de pe SITE.

 1. SITUAȚII SPECIALE ȘI POLITICĂ DE RETURNARE

6.1. În situaţia în care, din motive obiective neprevăzute de natura medicală/ decese/ nașteri, PARTICIPANTUL nu poate participa la EVENIMENT, iar acesta își anunță în scris absența cu 3 zile înaintea datei evenimentului, atunci PARTICIPANTUL are dreptul de a se reprograma la o ediție ulterioară a EVENIMENTULUI ce va fi desfășurată în decursul unui an calendaristic sau are dreptul de a cere returnarea contravalorii participării, dar numai dacă PARTICIPANTUL prezintă înscrisuri doveditoare emise de autoritățile competente. Dacă PARTICIPANTUL dorește să se reprogrameze, atunci trebuie să facă demersurile necesare în următoarele 2 zile evenimentului la care nu a participat. Atunci când PARTICIPANTUL nu respectă termenele menționate mai sus sau dacă nu se reprogramează în decursul unui an de zile, acesta nu mai are dreptul de a reprograma și, implicit, pierde suma de bani. În orice situație, suma de bani achitată pentru dreptul de participare nu se returnează. PARTICIPANTUL declară că a luat cunoștință de faptul că odată ce a achitat suma de bani reprezentând participarea la EVENIMENT, Contractul dintre acesta și PRESTATOR a început să se deruleze, PRESTATORUL realizând operațiuni specifice garantării locului participantului: plata prezentatori/ speaker-i/ instructori, operațiuni logistice specifice EVENIMENTULUI precum materiale didactice, diplome, legitimații, suport tehnic, închiriere locație, catering și plăți parțiale sau integrale aferente tuturor acestora etc.

6.2. Prin excepție de la Art. 6.1, deoarece PRESTATORUL oferă și organizează, iar PARTICIPANTUL achiziționează un loc/ drept de participare la EVENIMENT, PARTICIPANTUL care nu se poate prezenta pierde dreptul de a se reprograma la o ediție ulterioară a EVENIMENTULUI și, implicit, costul locului/ dreptului de participare precum și dreptul de a cere restituirea sumei de bani. PARTICIPANTUL a fost informat și cunoaște despre aceasta împrejurare luând act că pentru aceste situații strict speciale taxele de participare achitate sunt avansate către terți pentru achitarea onorariilor și a cheltuielilor necesare deplasării și a prezentării la EVENIMENT a instructorilor fără de care aceștia nu se pot prezenta la eveniment și, din acest considerent, organizatorul nu poate returna sumele de bani reprezentând contravaloarea participării chiar și dacă există un motiv obiectiv neprevăzut așa cum a fost prezentat în cadrul Art. 6.1.

6.3. În cazul în care, din diverse motive, PARTICIPANTUL anunță că renunță la participarea sa la EVENIMENT și solicită returnarea sumei/ sumelor aferente achitate, politica de returnare prevede ca PRESTATORUL să returneze întreaga sumă achitată doar în situația în care PARTICIPANTUL găsește un înlocuitor și transferă către acesta dreptul său de participare și numai după ce înlocuitorul-participant achită suma/ sumele pentru propria  sa participare. Comunicările și informările oficiale se vor face în scris pe adresa de email office@focusdevelopment.ro.

 1. SITUAȚII ÎN CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.1. După încheierea completă a EVENIMENTULUI, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al PARTICIPANTULUI şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a CONTRACTULUI de către PRESTATOR;

7.1.2. PARTICIPANTUL declară că a luat cunoștință de toate prevederile prezentului act, că s-a informat în detaliu despre condițiile colaborării, ale organizării EVENIMENTULUI, despre drepturile sale și obligațiile sale așa încât prin plata contravalorii evenimentului consideră încheiat CONTRACTUL cu PRESTATORUL. Mai mult decât atât, PARTICIPANTUL cunoaște faptul că odată achitată contravaloarea participării la EVENIMENT, își manifestă acordul ca dispozițiile contractuale să opereze (contractul începând să fie executat) întrucât PRESTATORUL trebuie să achite toate cheltuielile privind prezentatorii/ speaker-ii/ vorbitorii etc., privind locul desfășurării evenimentului, privind serviciile de catering, privind achiziționarea materialelor didactice etc.

 1. CONFIDENTIALITATE

8.1. Toate comunicările între PĂRȚI și toate informațiile și celelalte materiale furnizate sau primite de către oricare din PĂRȚI, precum și toate informațiile privind prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract și înțelegerile financiare între PĂRȚI vor fi păstrate strict confidențiale.

8.2. PĂRȚILE se obligă în mod irevocabil și necondiționat să păstreze confidențialitatea în ceea ce privește orice informație care derivă din prezentul CONTRACT pe toată perioada de derulare a acestuia.

 1. GDPR

9.1. Părțile contractante, prin raportare la prevederile Regulamentului nr. 679/27.04.2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, denumit în continuare Regulamentul UE 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/24/CE, declară că au luat la cunoștință că, prin încheierea prezentului contract, eventualele date cu caracter personal cuprinse în prezentul contract pot fi colectate și prelucrate de către oricare dintre părțile contractante.

9.2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

9.3. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

 • capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale
 • informarea in caz de încălcare a securității datelor a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului, nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,
 • îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

9.4. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării; orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți.

9.5. Părțile declară că eventualele date cu caracter personal cuprinse în prezentul contract vor fi colectate și vor fi prelucrate cu respectarea prevederilor incidente din Regulamentul UE 2016/679, prelucrarea fiind efectuată în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b.) și lit. c.) din Regulamentul UE 2016/679 exclusiv pentru scopul executării prezentului contract și, respectiv pentru îndeplinirea unor obligații legale în domeniul fiscal și financiar conform reglementărilor naționale sau comunitare aplicabile, prelucrarea fiind necesară pentru executarea prezentului contract la care persoana vizată este parte și îndeplinirea obligațiilor legale aferente încheierii și executării prezentului contract în domeniul fiscal și financiar care îi revin părților contractante în temeiul unei obligații legale.

9.7. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod.

9.8. Prin urmare, Părțile declară în mod expres faptul că vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

 • vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal
 • vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
 • se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare
 • se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor
 • se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor
 • se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți
 • se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală
 • se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat

9.9. Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679 / 2016.

9.10. Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679 / 2016, precum și a consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP.

 1. RĂSPUNDEREA PARŢILOR CONTRACTANTE

10.1. Prezentul Contract servește interesul comun al Părților care se obliga să-l execute intru totul cu profesionalism și seriozitate.

10.2. Ambele Părți se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării Contractului, precum și să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract cu buna-credință.

10.3. Nicio Parte nu poate modifica unilateral acest contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul și voința exprimata a Părților prin semnarea unui act adițional.

10.4. Neexecutarea, executarea defectuoasa sau executarea cu întârziere a obligațiilor comerciale asumate în prezentul Contract angajează răspunderea părții în culpă.

 1. COMUNICĂRI/ NOTIFICĂRI

11.1. Orice cerere, notificare, comunicare sau aprobare făcută conform acestui Contract va fi realizată în scris și va fi considerată realizată și valabilă dacă este înmânată personal destinatarului sau dacă este trimisă prin scrisoare recomandată și prin poștă electronică către partea indicată în cerere, notificare, comunicare sau aprobare, cu specificarea datei de expediere.

 1. LITIGII/ LEGEA APLICABILĂ

12.1. Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

12.2. Dacă problema nu se poate rezolva, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergența contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente, de pe lângă sediul BENEFICIARULUI.

12.3. Legea care guvernează prezentul contract este legea românească.

 1. FORŢA MAJORĂ

13.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționează acesta. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celelalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune interese.

 1. CLAUZE FINALE

14.1. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

14.2. Prezentul contract constituie proprietatea intelectuală exclusivă al PRESTATORULUI, copierea, folosirea cu alt scop a prezentului contract este strict interzisă, dacă PARTICIPANTUL încalcă această obligație va fi obligat la plata unor daune interese.

14.3. Dacă una din clauzele prezentului contract devine nulă sau este anulată, integral sau în parte, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze contractuale sau a prezentului contract.

14.4. Prezentul contract va fi modificat numai cu acordul comun, în scris, al părților, prin semnarea de către acestea a unor acte adiționale.

14.5. Orice comunicare referitoare la prezentul Contract între Părți se considera valabil efectuată dacă se face prin una dintre următoarele modalități: e-mail cu confirmare de primire, scrisoare cu confirmare de primire, fax însoțit de confirmarea de primire. Orice modificare a datelor de contact a Părților sau a oricăror altor date esențiale în executarea prezentului contract trebuie comunicată reciproc de părți, în maximum 3 zile de la apariția acestora; în caz contrar acestea nu sunt opozabile părților.

14.6. Părțile implicate vor avea dreptul să cesioneze sau sa transfere drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentului Contract către un terț doar cu acordul scris prealabil al celeilalte părți.

14.7. Prin semnarea Contractului, părțile confirmă faptul că acesta reflectă în mod deplin întreaga voință a acestora cu privire la obiectul Contractului, prevalează față de orice alte înțelegeri, înscrisuri sau negocieri care au avut loc între părți înainte de semnarea acestuia, precum și faptul că nu există niciun fel de elemente secundare legate de Contract și înțelegerea dintre părți care să nu fi fost reflectate în Contract.

14.8. Părțile își exprimă în mod liber acordul de a contracta, cu intenția de a fi obligate conform prevederilor Contractului în integralitatea lui și semnează Contractul cu intenția pe deplin liberă de a dobândi toate drepturile și obligațiile prevăzute în acesta, pe care le consideră echitabile. Părțile recunosc în mod expres faptul că toate și oricare din prevederile prezentului Contract au fost citite, negociate și acceptate de acestea.

14.9. Faptul ca una dintre Părți nu insistă pentru îndeplinirea exactă și întocmai a prezentului Contract sau nu își exercită oricare din opțiunile pe care le are în baza prezentului Contract, nu înseamnă că respectiva Parte renunță la drepturile care îi revin în baza oricăreia din clauzele acestui contract.

Prezentul CONTRACT intră în derulare între PĂRȚI prin afișarea sa pe SITE  și prin acordul online al PARTICIPANTULUI ca urmare a  completării cu datele sale și a finalizării înregistrării pe formularul de înregistrare aflat pe SITE  – www.focusdevelopment.ro.

0
  0
  Coș de cumpărături
  Coșul tău este golÎnapoi la cumpărături